0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

0,00 
0
0
Subtotal: 0,00 

Brak produktów w koszyku.

No products in the cart.

Regulamin sklepu

start

>

regulamin

Regulamin

Regulamin obowiązuje od 01-02-2021 sklep internetowy https://karcher-czyszczenie.pl/, dostępny pod adresem internetowym https://karcher-czyszczenie.pl/ prowadzony jest przez Grzegorz Tasarz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M.G.A Grzegorz Tasarz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9910195732, REGON 160350730.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: karcherczyszczenie@interia.pl

 2. pod numerem telefonu: +48 512-094-396;

 3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

§1.Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a firmą M.G.A Grzegorz Tasarz, zwaną dalej Sprzedającym lub Sklepem internetowym.

2. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.

3. Sprzedający oświadcza, że wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym objęte są gwarancją producenta.

5. Oferta cenowa towarów, prezentowana w sklepie internetowym, dotyczy i obowiązuje wyłącznie sprzedaży internetowej i jest różna od sprzedaży detalicznej prowadzonej w sklepach stacjonarnych.

6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski.

§2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową sklepu lub pocztą elektroniczną.

 2. Z chwilą złożenia przez Klienta zamówienia za pośrednictwem Konta, w którym potwierdza, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W momencie złożenia zamówienia pocztą elektroniczną Klient zobowiązany jest do przesłania w odrębnej wiadomości potwierdzenia, że akceptuje zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Brak potwierdzenia przez klienta powyższej informacji skutkuje rozwiązaniem zawartej umowy.

 3. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia e – mailem w terminie 2 dni roboczych i przyjęcie do realizacji.

 4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

– w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze, w momencie potwierdzenia przez Klienta danych zawartych w formularzu zamówienia,

– w przypadku zamówień płatnych na zasadzie przedpłaty – w momencie zaksięgowania środków na rachunku bankowym M.G.A Grzegorz Tasarz Alior Bank

32 2490 0005 0000 4530 1424 8321.

 1. W przypadku niedostępności części lub całości towarów objętych zamówieniem okres realizacji może się wydłużyć. Klient na bieżąco jest informowany o stanie realizacji i terminie zamówienia.

 2. Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie.

§3. Płatności

 1. Ceny w sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 2. Klient sam wybiera następujące formy płatności za zamówione towary:

– za pobraniem – należność pobiera kurier dostarczający przesyłkę lub pobierana jest w Paczkomacie InPost.

– przelewem bankowym na konto firmy M.G.A Grzegorz Tasarz ( przedpłata całości wartości zamówienia)

– szybką płatność online ( Przelewy24, karta kredytowa, blik, PayU,).

3. Do zrealizowanego zamówienia wystawiony jest paragon dowód sprzedaży lub fa vat.

4. Całkowity koszt zamówienia to wartość zamówionych produktów i kosztem przesyłki

§4. Dostawa i odbiór towaru.

 1. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem poczty polskiej, firmy kurierskiej lub paczkomatów InPost. Możliwy jest także odbiór osobisty.

 2. Koszt wysyłki uzależniony jest od wagi przesyłki i rozmiarów przesyłki.

 3. Dostawy realizowane są na adres Klienta wskazany w zamówieniu.

§5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem , dokonujący zakupów w sklepie internetowym, może odstąpić od umowy sprzedaży towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 2. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych.

 3. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył konsument, chyba, że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 4. Odstąpienie od umowy dokonuje się w formie pisemnej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Niniejszego regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres M.G.A Grzegorz Tasarz ul. Opolska 10/2, 46-040 Ozimek lub drogą elektroniczną na adres:karcherczyszczenie@interia.pl

 5.  Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało wysłane pocztą elektroniczną Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie tego dokumentu za pomocą poczty elektronicznej.

§6. Reklamacje

 1. Każdy klient ma prawo złożyć reklamację dostarczonego Towaru.

 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią dowodu zakupu.

 3. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone bezzwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty doręczenie reklamowanej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad.

 5. W sytuacji, gdy wymiana towaru na nowy lub wymieniony na inny nie będzie możliwa Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny.

 6. Reklamacje można wysłać na adres M.G.A Grzegorz Tasarz ul. Opolska 10/2, 46-040 Ozimek lub drogą elektroniczną na adres: karcherczyszczenie@interia.pl

 7.  Jeśli formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu został wysłany pocztą elektroniczną Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić otrzymanie tego dokumentu za pomocą poczty elektronicznej.

 8. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres.

§7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z wyjątkiem:

 • zawierania umów niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego

 • obowiązków ustawowych – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem;

 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Powyższy Regulamin ma postać elektroniczną. Udostępniane są Klientowi w formie pliku elektronicznego formacie PDF na stronie internetowej sklepu.

 2. Sprzedawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi były na jak najwyższym poziomie.

 3. Sprzedawca w przypadku konieczności lub rozbudowy sklepu nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności sklepu w Internecie.

 4. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………..

(imię, nazwisko, adres konsumenta)

..……………………………………………………

…………………………………………………….

……………………………………………………..

( dane przedsiębiorcy)

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_________________________________________________________________Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku reklamcji)

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………..

(imię, nazwisko, adres konsumenta)

..……………………………………………………

…………………………………………………….

……………………………………………………..

( dane przedsiębiorcy)

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________